Konsultacje, pomoc finanse i rachunkowość


Cena
50 zł /60 min.
Miejsce
Korepetycje Katowice (całe miasto)
U ucznia
Lekcje online/Skype
Tak
Zakres
Gimnazjum, Szkoła średnia, Studia

Jestem absolwentem Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku finanse i rachunkowość z ponad 6-letnim doświadczeniem w departamentach finansowo-rachunkowych oraz kontroli zarządczej w biznesie .

Z mojej strony gwarantuje profesjonalną oraz dyskretną – pomoc, korepetycje oraz wsparcie merytoryczne przy projektach, case study, pracach pisemnych ( np. pracach dyplomowych - całych lub części badawczych / empirycznych )  oraz w nauce z zakresu m.in.

 • rachunkowości finansowej ( np. ewidencja na kontach, sporządzanie sprawozdań finansowych - całych lub części) ;
 • zarządczej ( np. budżetowanie, rachunek kosztów i przychodów, analizę zachowania się kosztów - odchylenia );
 • finansów przedsiębiorstw;
 • controllingu operacyjnego , strategicznego ;
 • jak również z przedmiotów powiązanych z powyższymi.

Gwarantuje pomoc / korepetycje / wsparcie w  obszarach tematycznych związanych z m.in.

1. Finanse :

 • analiza finansowa przedsiębiorstw  - analiza wstępna ( pionowa / struktury , pozioma / dynamiki, etc. ) oraz wskaźnikowa ( statyczne tj. płynności , rentowności , zadłużenia lub dynamiczne tj. wydajności gotówkowej etc. ) oraz inne na bazie dostępnych danych finansowych; 
 • analiza opłacalności projektów w przedsiębiorstwie - metody proste ( stopy zwrotu, okres zwrotu - PP, ARR ) , metody dyskontowe ( NPV, ANPV, ROV , IRR / MIRR , FCFF, FCFE etc. );
 • wycena wartości przedsiębiorstw za pomocą metod m.in. DCF czyli zdyskontowanych  przepływów pieniężnych tj. FCFF (free cash flow to firm), FCFE (free cash flow to equity), oraz metodą EVA (ekonomicznej wartości dodanej), DDM (zdyskontowanych dywidend) oraz innych; 
 • analiza kosztu kapitału ( WACC ) w tym koszt kapitału dłużnego oraz koszt kapitału własnego (CAPM);
 • analiza wskaźnikowa jednostek gospodarczych;
 • przeprowadzanie różnego rodzaju analiz oraz prognoz kosztów oraz przychodów w przedsiębiorstwie;analizą przedsiębiorstw z perspektywy działalności operacyjnej, finansowej, inwestycyjnej;
 • sporządzanie raportów oraz opinii spółek giełdowych i niegiełdowych;sporządzanie analiz oraz raportów zawierających analizę fundamentalną wraz z prognozowaniem danych finansowych  jednostek gospodarczych;wykonywanie  planu przychodów oraz wydatków / planów finansowych / budżetów dla jednostek istniejących oraz nowych;
 • tworzenie biznesplanów;
 • sporządzanie budżetów całościowych, częsciowych - w firmach o różnych profilach działalności;
 • przeprowadzanie prognoz przychodów, EBIT, kapitału obrotowego netto, wydatków;
 • oraz innych z zakresu FiR.

2. Rachunkowość finansowa / zarządcza :

 • ewidencja operacji na kontach ( księgowanie na kontach t-owych ) , zamykanie kont wraz z zestawieniem obrotów i sald oraz bilansem;
 • interpretacja oraz sporządzanie na bazie operacji gospodarczych sprawozdań finansowych – bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych;
 • analiza sprawozdań finansowych - bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych;
 • interpretacja zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie;
 • rachunkowość kosztów;analiza historyczna danych finansowych;analizy wskaźnikowe bilansu, RZiS, RPP;analizy poziome oraz pionowe bilansu, RZiS, RPP;
 • metody wyceny zapasów;sporządzanie biznesplanów oraz innych prognoz finansowych;
 • omawianie zagadnień na różnym poziomie związanych z rachunkowością finansową oraz zarządczą;
 • oraz innych z zakresu FiR.

Dodatkowo posiadam doświadczenie w dziedzinie badań sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej.

Jeżeli masz problem na studiach bądź zagwozdkę zawodową w firmie  z zakresu rachunkowo - finansowego ( lub lekko z nimi powiązanym ), to zachęcam do kontaktu w celu interpretacji oraz  pomocy z mojej strony .

Reasumując, zachęcam do kontaktu z każdą kwestią :) 


Opinie o korepetytorze (1)

Olekk
22 maja 2018

Super, analiza przedsiębiorstwa wykonana perfekcyjnie. Polecem :)